Prohlášení k ochraně osobních údajů

dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném zněnídle nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Společnost Nárokuj s.r.o., IČ: 09514678, se sídlem Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou, 

tímto činí v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), následující prohlášení.

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) je společnost Nárokuj s.r.o., IČ: 09514678, se sídlem Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou (dále jen: „Správce“).
 2. Ochrana osobních údajů fyzických osob, které vstupují do právních vztahů se Správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti (dále jen „Klient“) je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
 3. Správce uchovává veškeré údaje o Klientovi v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a to zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, a s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 4. V souvislosti s poskytováním svých služeb (vymáhání pohledávek Klienta, vykupování pohledávek Klienta, snižování závazků Klienta vůči třetím osobám) může dojít ze strany Správce ke zpracování následujících kategorií osobních údajů Klienta:
 5. základní osobní údaje – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, název obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo nebo místo podnikání, zástupce Klienta, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis;
 6. kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa datové schránky;
 7. údaje o službě a chování Klienta – druh a specifikace služby, informace o smlouvách o úvěru, které Klient uzavřel s třetími osobami a související informace o těchto úvěrech (výše jistiny, úroků, poplatků a jiných plateb, splatnost plateb k tíži Klienta, výše a datum provedení splátek ze strany Klienta, podmínky poskytnutí úvěru, informace o listinách a sděleních poskytnutých Klientem v rámci posuzování úvěruschopnosti), informace o výši úplaty za postoupení pohledávek Klienta, informace o exekucích Klienta a o soudních řízeních, ve kterých je Klient účastníkem, informace o insolvenci Klienta.
 8. Správce zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.
 9. Rozsah zpracování osobních údajů závisí zejména na rozsahu požadavků Klienta. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje z následujících důvodů:
 10. z důvodu plnění závazků vyplývajících pro Správce z poskytování služeb (např. smlouva o postoupení pohledávky, smlouva o ušetření částky, příprava smluvní dokumentace pro Klienta, vymáhání pohledávek Klienta, jiná plnění a jednání dle požadavků Klienta a dle podmínek konkrétní služby);
 11. z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy);
 12. z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce (např. vymáhání nezaplacené odměny, evidence dlužníků).

Ke zpracování osobních údajů z těchto důvodů Správce nepotřebuje souhlas Klienta. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění závazků vyplývajících pro Správce z poskytování služeb a z důvodu plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Proti zpracování osobních údajů z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce může Klient podat námitku.

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Po uplynutí příslušné doby jsou osobní údaje smazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:
 2. Pokud má Klient splněny veškeré své závazky vůči Správci, zpracovává Správce osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poskytování služby.
 3. V případě jednání s Klientem o poskytování služeb, který se však rozhodl nevyužít služby Správce, je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání s tímto Klientem.
 4. Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává Správce po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.
 5. V případě prodlení Klienta s úhradou odměny Správce uchovává osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu Správce.
 6. Správce nezpracovává osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.
 7. Správce je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.
 8. Správce využívá při své činnosti specializované služby jiných osob, které mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Tyto osoby zpracovávají osobní údaje pouze dle pokynů Správce. Jedná se zejména o obchodní zástupce, advokáty, účetní, auditory a správce IT systémů. Tito zpracovatelé jsou na území České republiky a států Evropské unie. Těmto zpracovatelům jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu za účelem poskytnutí konkrétní specializované služby.  
 9. Klient má jako subjekt údajů následující práva:
 10. právo na přístup k osobním údajům:
  1. potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje;
  2. informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování;
  3. informace o právech Klienta jako subjektu údajů a o právu vznést námitky;
  4. informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu;
  5. možnost získat kopii osobních údajů;
 11. právo na opravu osobních údajů;
 12. právo na výmaz osobních údajů – toto právo lze uplatnit tehdy, pokud Správce neprokáže důvod zpracování osobních údajů;
 13. právo na omezení zpracování – pokud dojde ze strany Klienta k namítnutí vad při zpracování osobních údajů Správcem, je Klient oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti;
 14. právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování;
 15. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce;
 16. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), pokud bude mít Klient za to, že Správce porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

Pokud chce Klient tato práva uplatnit, musí se obrátit na Správce, jehož kontaktní údaje jsou:  

 

 • sídlo:Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou
 • e-mailová adresa: info@narokuj.cz 

 

Práva může Klient uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří Klientovi. Správce nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 1. Klient prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že veškerým výše uvedeným poučením porozuměl a nemá proti zpracování svých osobních údajů pro výše uvedené účely žádných připomínek. Klient podepisuje toto poučení ve dvou stejnopisech, kdy jedno vyhotovení je určeno pro Klienta a jedno vyhotovení je určeno pro Správce.